JUNGLESTRAWS

Jungle Straws là một công ty của Anh, được thành lập với mục đích giảm rác thải nhựa cho môi trường. Nhiệm vụ của JUNGLE là thay thế ống hút nhựa để giúp mọi người từ bỏ nhựa và suy nghĩ có trách nhiệm hơn. 

Jungle Straws is an independent British company, driven to help end the damage that single-use plastic causes to our environment. Our mission is to provide a stylish, practical and above all sustainable alternative to plastic straws in order to help people ditch plastic for good, and think more responsibly.

Leave a Reply

Instagram